Taisyklės ir sąlygos


Bendrosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės ir sąlygos („Taisyklės“) kartu su Privatumo politika ir bet kokia kita Svetainės dokumentacija yra skirtos informacijai apie quizit.lt pateikti ir išdėstyti Klientams Produktų įsigijimo el. parduotuvėje, esančioje šioje taisykles.
 2. Šios Taisyklės galioja ne tik Klientams, bet ir visiems anoniminiams Svetainės lankytojams. Lankydamiesi Svetainėje šie asmenys sutinka su čia pateiktomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kita Svetainės dokumentacija. 
 3. Šios Taisyklės galioja kiekvienai Pardavimo sutarčiai tarp Pardavėjo ir Kliento, sudarytai dėl Produktų įsigijimo. Prieš pirkdami Svetainėje Klientai yra raginami atidžiai perskaityti šias Taisykles. Joks Produktų prekių įsigijimas negalės būti įvykdytas, Klientui nepatvirtinus Taisyklių bei Privatumo politikos. 
 4. Prašome atkreipti dėmesį, kad Taisyklės gali būti keičiamos, vadovaujantis žemiau 2.3 punkte dalyje numatyta tvarka. Prieš pateikiant Užsakymą quizit.lt primygtinai rekomenduoja Klientams perskaityti Taisykles tam, kad jie gerai suprastų specifines sąlygas, kuriomis remiantis bus atliekamas Užsakymas.

Sąvokos:

 1. Paskyra – paskyra, suteikianti Klientui galimybę naudotis Paslaugomis ir visomis kitomis naudomis, teikiamomis Svetainėje.
 2. Klientas – asmuo, kuris yra susikūręs Paskyrą Svetainėje ir (arba) pageidauja įsigyti Produktą, naudodamasis quizit.lt teikiamomis Paslaugomis.
 3. Quizit.lt – MB Advant, su registruota buveine Lietuvoje, buveinės adresas Traidenio 16-7, Vilnius, Lietuvos Respublika.
 4. Užsakymas – Svetainėje pateikiamas Kliento nurodymas dėl Skaitmeninių produktų arba kitų prekių ar paslaugų įsigijimo.
 5. Privatumo politika – taisyklės, kuriose nustatomi quizit.lt įgyvendinami asmens duomenų apsaugos ir privatumo procesai.
 6. Produktas – skaitmeninis turinys, turintis aktyvavimo kodą ir galimas naudoti tik po jo aktyvavimo Kliento kompiuterinėje platformoje („Skaitmeninis produktas“).
 7. Pardavimo sutartis – bet kokia sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo, kurioje Pardavėjas yra įpareigojamas perleisti nuosavybės teises į Produktą Klientui, o Klientas – sumokėti už jį.
 8. Paslauga – viena iš paslaugų, teikiamų quizit.lt ir apibrėžtų šiose Taisyklėse.
 9. Taisyklės – šis taisyklių rinkinys, kuriame apibrėžiamos Klientų ir quizit.lt teisės bei įsipareigojimai, Svetainės naudojimo sąlygos.
 10. Svetainė – el. svetainė, pasiekiama internetu, adresu www.quizit.lt.

Taisyklių taikymas

 1. Klientai, kurie neturi teisės naudotis Svetaine dėl valstybinių ar regioninių apribojimų, įskaitant Kliento dabartinės gyvenamos šalies/regiono ar šalies/regiono, kuriame teikiamos paslaugos, apribojimus, yra prašomi susilaikyti nuo naudojimosi Svetaine.
 2. Klientas patvirtina, kad yra mažiausiai 16 (šešiolikos) metų amžiaus arba tokio amžiaus, kurį nustatė atitinkamos šalies įstatymai, suteikiantys teisę Klientui prisiimti įsipareigojimus, kylančius iš sutartinių santykių, ir leidžiančius atlikti teisinius veiksmus. Be to, Klientas patvirtina, kad nėra galiojančių atitinkamos šalies apribojimų naudotis Paslaugomis, teikiamomis quizit.lt.
 3. Quizit.lt turi teisę vienašališkai pakeisti, kitaip modifikuoti šias Taisykles, įskaitant ir naujų nuostatų įtraukimą, senų nuostatų panaikinimą, bet kuriuo metu, paskelbdama pakeitimus Svetainėje. Klientas turi pareigą reguliariai pasitikrinti, ar Taisyklės nėra pasikeitusios. Toliau naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis, Klientas patvirtina, kad jam galioja visi Taisyklių pakeitimai. Visi Taisyklių pakeitimai įsigalioja per 10 (dešimt) dienų po paskelbimo Svetainėje, nebent yra aiškiai nurodoma kitaip.
 4. Quizit.lt komunikuoja su Klientu siųsdama el. laiškus arba per elektroninę Paskyros Svetainėje sistemą, palikdama pranešimus ten. Klientas besąlygiškai sutinka naudotis elektronine komunikacija ir sutinka, kad visi susitarimai, pranešimai, informacijos atskleidimas ir kitokie komunikacijos metodai, kuriuos taiko quizit.lt, atitinka bet kokius teisinius reikalavimus, taikomus tokiai komunikacijai raštu.

Pardavimo sutarties sudarymas

 1. Kiekvienas Užsakymas, Kliento pateiktas per Svetainę, yra laikomas Kliento pasiūlymu įsigyti Produktą vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. Quizit.lt turi teisę prieš priimdama Kliento Užsakymą patikrinti Kliento pasirinktą mokėjimo būdą, apmokėjimo adresą ir (ar) prekių pristatymo adresą bei būdą. Quizit.lt patvirtins Užsakymą aiškiai informuodama pranešimu arba pagal nutylėjimą, įvykdydama dalį ar visą Užsakymą. Bet kurios formos quizit.lt sutikimas reikš Pardavimo sutarties tarp Pardavėjo ir Kliento sudarymą, kuriai bus taikomos šios Taisyklės.
 2. Klientas gali įsigyti Skaitmeninius produktus (kodus) tam, kad aktyvuotų žaidimus per žaidimų platformą. Joks Užsakymas dėl Skaitmeninių produktų įsigijimo nebus laikomas priimtu quizit.lt tol, kol užsakytieji Skaitmeniniai produktai nebus pateikti ir (ar) Klientas negaus patvirtinimo el. laišku. Užsakymo atmetimo atveju, quizit.lt dės pastangas informuoti Klientą, Užsakymo pateikimo metu nurodytu el. paštu ar pasinaudojant kita kontaktine informacija. Kai kodas yra patvirtinamas (priimamas platformos), jis laikomas „panaudotu“.
 3. Vykdydama Užsakymus dėl Skaitmeninių produktų įsigijimo quizit.lt atsižvelgs į Kliento reikalavimus, tačiau turės vienašališką teisę pateikti pakaitinį Skaitmeninį produktą, kai to pageidauja Klientas arba kai yra atsiradusi naujesnė jo versija. Tam, kad būtų išvengta abejonių, bet kokių ankstesnių tokio tipo Kliento pageidavimų išpildymas negali būti laikomas sutartiniu įvykdymu, remdamasis kuriuo Klientas iš quizit.lt gali reikalauti tokių veiksmų ir ateityje. Tuo atveju, jeigu Užsakymas negali būti įvykdytas naudojantis esamomis quizit.lt atsargomis, neįvykdytoji Užsakymo dalis, Kliento sprendimu, gali būti arba sugrąžinta į Užsakymą ir įvykdyta tuomet, kai quizit.lt jau turės reikiamų Skaitmeninių produktų, arba atmesta, o jos kainos suma grąžinta Klientui.
 4. Jokios taisyklės, sąlygos ar specifikacijos – arba bet kokia panaši formuluotė ar dokumentas, pateiktas su ar esantis Kliento Užsakyme, nebus laikomas Pirkimo sutarties, sudarytos patvirtinus Užsakymą, dalimi, vien dėl tokio dokumento paminėjimo Pardavimo sutartyje ir Klientas atsisako bet kokių teisių, kurias jis galėtų turėti, remdamasis tokiomis sąlygomis.
 5. Tiek quizit.lt, tiek Klientas patvirtina, kad jie nesirems jokiu teiginiu, pažadu ar patvirtinimu, padarytu ar pateiktu kitos šalies (ar jos vardu), kuris nebuvo apibrėžtas Pardavimo sutartyje Užsakymo pateikimo metu arba bet kokiame patvirtinamajame el. laiške; bet kokiu atveju toks patvirtinamasis el. laiškas nebus laikomas šių Taisyklių, kurios taikomos Pardavimo sutarčiai, pakeitimu. Niekas šiose Taisyklėse negali būti suprantama kaip ribojimas bet kurios Šalies atsakomybės už sukčiavimą ar klaidinimą.

Pardavimo sutarties nutraukimas ir pinigų grąžinimas

 1. Atsižvelgiant į Skaitmeninių produktų (aktyvavimo kodų), parduodamų Svetainėje, pobūdį, nenurodydamas priežasties Klientas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti pinigai tik tuo atveju, jei įsigytas Skaitmeninis produktas (aktyvavimo kodas) nebuvo peržiūrėtas quizit.lt platformoje. Prašymai grąžinti pinigus turi būti pateikiami per Pagalbos skiltį, esančią Svetainėje, per 14 (keturiolika) dienų nuo quizit.lt Skaitmeninio produkto (aktyvavimo kodo) pristatymo Klientui.
 2. Atkreipiame dėmesį į tai, kad quizit.lt  įprastai neturi galimybių patikrinti, ar po įsigijimo Skaitmeninis produktas buvo panaudotas. Todėl, remiantis teisės aktais Klientas aiškiai sutinka ir pripažįsta, jog praras teisę atsisakyti Pardavimo sutarties iškart, kai tik įsigytas Skaitmeninis produktas (aktyvavimo kodas) bus peržiūrėtas. Tuo atveju, kai prašymas atsisakyti Pardavimo sutarties yra tenkinamas, pinigų grąžinimo procesas gali užtrukti iki 14 (keturiolikos) dienų.
 3. Klientui peržiūrėjus Skaitmeninį produktą quizit.lt platformoje, už jį sumokėti pinigai galėtų būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu produktas (aktyvavimo kodas) neveikia yra negaliojantis ar panaudotas.
 4. Klientui pageidaujant pasinaudoti 4.3 punkte nurodytomis teisėmis, Klientas turi pateikti quizit.lt pakankamus atitinkamus trūkumus pagrindžiančius įrodymus bei informaciją, pagrindžiančią, kad nurodyti trūkumai egzistavo Skaitmeninio produkto įsigijimo metu.
 5. Jei prašymas grąžinti pinigus visiškai ar iš dalies tenkinamas, quizit.lt pinigus perveda į tą patį šaltinį, iš kurio pinigai buvo gauti arba, Klientui aiškiai sutikus, į quizit.lt piniginę.

Vartotojų Paskyros

 1. Asmuo, kuris nori naudotis visomis Paslaugomis, teikiamomis šioje Svetainėje, privalo užsiregistruoti – t. y. susikurti Paskyrą. Registracija vykdoma suvedant visus privalomus duomenis į Svetainėje pateiktą registracijos formą. Asmens prašoma pateikti vartotojo vardą, el. pašto adresą, slaptažodį ir kitą informaciją. Tam, kad registracija būtų sėkmingai užbaigta, asmuo turi sutikti su Taisyklėmis, Privatumo politika ir bet kokia kita Svetainės dokumentacija, jei tokia būtų. Informacijos, kuri reikalinga tam, kad quizit.lt galėtų patvirtinti naujo vartotojo tapatybę (nepriklausomai nuo to, ar tokios informacijos pateikimas yra minimas šiose Taisyklėse), nepateikimas laikomas pagrindu atsisakyti tęsti registraciją.
 2. Užsiregistravus Svetainėje, yra laikoma, kad asmuo perskaitė, suprato ir sutiko su čia pateiktomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir visa kita Svetainės dokumentacija, ir sutiko su tuo, kad quizit.lt dabar ir ateityje tvarkys registracijos metu pateiktus asmens duomenis. Nepaisant aukščiau nurodyto, asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Svetainėje ir nėra susikūręs Paskyros, taip pat bus laikomas sutikusiu su Taisyklėmis, Privatumo politika ir visa kita Svetainės dokumentacija, nuo pat tos akimirkos, kai jis ar ji nusprendžia pasinaudoti kokia nors Svetainės funkcija.
 3. Klientai yra atsakingi už protingą naudojimąsi Paskyra bei privalo užtikrinti, kad el. pašto adresas visuomet būtų aktualus. Quizit.lt nėra atsakinga už situacijas, kai Klientai negauna informacijos, nes nepateikė galiojančių kontaktinių duomenų.
 4. Tuo atveju jei quizit.lt nusprendžia, kad Svetainė turi būti atnaujinta arba kai kyla techninių problemų, quizit.lt turi teisę apriboti galimybę prisijungti prie Paskyros arba naudotis atitinkamomis Paslaugomis, arba tiesiog apriboti bendrą galimybę naudotis Svetaine.
 5. Klientai patvirtina savo supratimą, kad duomenų apie jų Paskyrą atskleidimas gali kelti grėsmę quizit.lt arba trečiosioms šalims. Klientai įsipareigoja apsaugoti tokią informaciją ir, tuo atveju, jei jiems nepavyksta to padaryti, Klientai turi atlyginti visą padarytą žalą.
 6. Klientas negali naudotis kitomis Paskyromis ar leisti Paskyra naudotis kitiems Klientams arba trečiosioms šalims. Šiame punkte pateiktos taisyklės išimtimi laikytina galimybė darbuotojams arba kitiems Kliento įgaliotiems asmenims veikti kaip Kliento atstovams. Tačiau bet kokia atsakomybė, susijusi su asmenų, turinčių prieigą prie Paskyros, veiksmais ir jų pasekmėmis bus prisiimta paties Kliento.

Naudojimosi Taisyklės

 1. Remiantis šiomis Taisyklėmis, quizit.lt suteikia Klientams ribotą, neišimtinę, neperduodamą kitiems, nelicencijuojamą teisę asmeniniais, nekomerciniais tikslais naudotis Paslaugomis, teikiamomis quizit.lt. Ši licencija taikoma griežtai tik Svetainėje pateikiamų funkcionalumų apimtyje. 
 2. Klientai įsipareigoja nepiktnaudžiauti quizit.lt Paslaugomis ir jomis naudotis tik taip, kaip tai numato įstatymai ir šios Taisyklės. Netinkamas naudojimasis Paslaugomis gali turėti neigiamos įtakos quizit.lt ar trečiosioms šalims, ir, Klientui pažeidus naudojimosi Paslaugomis Taisykles, jis bus atsakingas už visos padarytos žalos atlyginimą.
 3. Visos quizit.lt teisės yra saugomos net jei jos ir nėra aiškiai aptartos šiose Taisyklėse.
 4. Bet kokia intelektinė nuosavybė, esanti Svetainėje, išskyrus tą, kurią įkėlė, perdavė, padarė prieinama ar paskelbė Klientai, taip pat medžiagos atrinkimas, organizacija, koordinavimas ir bendra Svetainės struktūra bei Svetainės pobūdis yra quizit.lt intelektinė nuosavybė. Ji yra saugoma autorių, prekių ženklų, patentų, pramoninio dizaino teisės ir kitų teisių bei nuostatų, įskaitant tarptautines konvencijas ir nuosavybės teises.
 5. Klientai privalo perskaityti ir sutikti su Taisyklėmis, Privatumo politika, taip pat ir kitokia Svetainės dokumentacija tam, kad būtų užtikrinta jų asmens duomenų apsauga. Klientai įsipareigoja imtis bet kokių reikiamų veiksmų tam, kad nepakliūtų į situacijas, kuriose kiltų grėsmė pažeisti asmens duomenų saugumą.

Sutarties nutraukimas

 1. Klientas gali atsisakyti sutarties su quizit.lt ištrindamas savo Paskyrą Svetainėje. Tai galima padaryti pateikus prašymą per Kliento Paskyrą. Quizit.lt ištrins Paskyrą per 7 (septynias) dienas, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo pateiktas prašymas. Per šį laikotarpį Klientas turės teisę atšaukti prašymą ištrinti Paskyrą.
 2. Quizit.lt gali nutraukti sutartį ištrindama Kliento Paskyrą arba blokuodama jo prieigą prie Svetainės. Prieiga gali būti blokuojama, jei esama įtarimų dėl neteisėtų veiksmų. Prieiga bus užblokuota, kol įtarimų keliančios aplinkybės išnyks arba bus pašalintos. Quizit.lt ištrina Kliento Paskyrą tuo atveju, jei jis ar ji grubiai pažeidžia Taisykles, Privatumo politiką, įstatymus ar kitokią dokumentaciją.
 3. Sutarties nutraukimo laikotarpiu Klientas negalės Svetainėje susikurti kitos Paskyros.

Baigiamosios nuostatos

 1. Privatumo politika ir visa kita Svetainės dokumentacija yra neatsiejama šių Taisyklių dalis ir saisto visas Paskyras.
 2. Be quizit.lt leidimo Klientai negali perleisti savo įsipareigojimų, pretenzijų ar teisių tretiesiems asmenims. Klientai sutinka, kad quizit.lt turi teisę perduoti savo teises ir įsipareigojimus, kylančius iš susitarimų, tretiesiems asmenims. Quizit.lt praneš apie tokį perleidimą Svetainėje.
 3. Jei teismo arba arbitražinio teismo nustatoma, kad kuri nors šių Taisyklių nuostata yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, kitos nuostatos lieka galioti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies arba tam tikra apimtimi, liks visapusiškai galioti, tiek, kiek ji nebus laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
 4. Šios Taisyklės bei santykiai tarp quizit.lt ir Klientų, susiję su šiomis Taisyklėmis (įskaitant jų įgyvendinimą, galiojimą, negaliojimą, taikymą ir nutraukimą) yra reguliuojami ir aiškinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 5. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, joks quizit.lt ar Kliento vėlavimas pasinaudoti teise ar vykdyti įsipareigojimą, pagal šias Taisykles, nereiškia atleidimo nuo šio įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.
 6. Visa informacija ir duomenys, pateikti Svetainėje, gali būti naudojami quizit.lt tam, kad būtų atlikti reikiami veiksmai. 

 

Ši svetainė naudoja slapukus tam, kad užtikrintų Jums gerą svetainės naršymo patirtį. Tęsdami naršymą svetainėje, sutinkate su slapukų naudojimu. Jei norėtumėte sužinoti daugiau apie slapukus ir jų renkamą informaciją, apsilankykite mūsų privatumo politikos puslapyje.